Thursday, 20 December 2018

བོད་ལོ་ ༢༡༤༦ གསར་ཚེས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་དུ་བཀྲིས་བདེ་ལེགས།

བོད་ལོ་ ༢༡༤༦ གསར་ཚེས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་དུ་བཀྲིས་བདེ་ལེགས།
HAPPY LOSAR TIBETAN NEW YEAR 2146
February 5, 2019
FELICE LOSAR CAPODANNO TIBETANO 2146
5, Febbraio 2019


Sunday, 16 December 2018

མདུན་ངོས།

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། 
Vasubandhu


སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་མིག་ནི་ཟུམ་གྱུར་ཅིང་། །དབང་གྱུར་སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཟད་པ་ན། །
དེ་ཉིད་མ་མཐོང་རང་གར་གྱུར་པ་ཡི། །ངན་རྟོག་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་འདི་དཀྲུགས་སོ། །
"nimīlite śāstari lokacakṣuṣi kṣayaṁ gate sākṣijane ca bhūyasā| adṛṣṭatattvairniravagrahaiḥ kṛtaṁ kutārkikaiḥ śāsanametadākulam
大師法眼久已閉 堪為證者多散滅 不見真理無制人 由鄙尋思亂聖教 
The Master, the eye of the world, is closed; 
the witnesses, for the most part, have perished; 
the Law is put into confusion by persons who have not seen the Truth; and by bad sophists, independent, from whom nothing is gained. 


རང་བྱུང་རང་བྱུང་བསྟན་པ་གཅེས་འཛིན་རྣམས། །མཆོག་ཏུ་ཞིར་གཤེགས་འགྲོ་མགོན་མེད་པ་ན། །
འདོམས་མེད་ཡོན་ཏན་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡི། །དྲི་མས་དགའ་མགུར་དེང་སང་འདི་ན་སྤྱོད། 
gate'tha śāntiṁ paramāṁ svayaṁbhuvi svayaṁbhuvaḥ śāsanadhūrdhareṣu ca| jagatyanāthe gaṇaghātibhirmataiḥ niraṅkuśaiḥ svairamihādya caryate
自覺已歸勝寂靜 持彼教者多隨滅 世無依怙喪眾德 無鉤制惑隨意轉 
For he who knows for himself has departed on the Supreme Path, 
as well as the supports of the Law of the one who knows for himself: the world no longer has a Protector. 
The defilements, which destroy spiritual qualities, now have full liberty. 


དེ་ལྟར་ཐུབ་པ་དག་གི་བསྟན་པ་ནི། ལྐོག་མར་སྲོག་ཕྱིན་འདྲ་དང་དྲི་མ་རྣམས། །
སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་དུས་སུ་རིག་ནས་ནི། ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གིས་བག་ཡོད་གྱིས། །
iti kaṇṭhagataprāṇaṁ viditvā śāsanaṁ muneḥ| balakālaṁ malānāṁ ca na pramādyaṁ mumukṣubhiḥ
既知如來正法壽 漸次淪亡如至喉 是諸煩惱力增時 應求解脫勿放逸 
Seeing that the Law of the Muni is in its last breath, 
and that it is the hour of the forces of the defilements, 
those who desire liberation should be diligent." 


རིག་པ་ངོ་སྤྲོད་ཅེར་མཐོང་རང་གྲོལ།

རིག་པ་ངོ་སྤྲོད་ཅེར་མཐོང་རང་གྲོལ།

Jump to navigationJump to search
༁ྃ༔ ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ རིག་པ་ངོ་སྤྲོད་ཅེར་མཐོང་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ རིག་པ་རང་གསལ་སྐུ་གསུམ་ལྷ་ལ་འདུད༔ ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ རིག་པ་ངོ་སྤྲོད་ཅེར་མཐོང་རང་གྲོལ་བསྟན༔ འདི་ལྟར་རང་གི་རིག་པ་ངོ་སྤྲོད་གྱིས༔ ལེགས་པར་དགོངས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་སེམས་གཅིག་པུ༔ ཡེ་ནས་རང་ཉིད་ཡིན་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས༔ གསལ་རིག་རྒྱུན་ཆད་མེད་ཀྱང་ཞལ་མ་མཇལ༔ འགག་མེད་ཅིར་ཡང་འཆར་ཏེ་ངོས་མ་ཟིན༔ འདི་ཉིད་རང་ངོ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་ཆོས་སྒོ་བརྒྱད་ཁྲི་དང་༔ བཞི་སྟོང་ལ་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ༔ གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ཉིད་རྟོགས་ཕྱིར་ལས༔ གཞན་དུ་ཅི་ཡང་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་མེད༔ གསུང་རབ་ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་དཔག་མེད་ཀྱང་༔ དོན་ལ་རིག་པ་ངོ་སྤྲོད་ཚིག་གསུམ་པོ༔ རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་མངོན་སུམ་ངོ་སྤྲོད་འདི༔སྦ་འཕྲི་མེད་པར་མཛུབ་ཚུགས་འདི་ཀ་ཡིན༔ ཀྱེ་ཧོ་སྐལ་ལྡན་བུ་དག་ཚུར་ཉོན་དང་༔སེམས་ཞེས་ཟེར་བའི་ཡོངས་གྲགས་སྒྲ་བོ་ཆེ༔ འདི་ཉིད་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོགས་ཕྱོགས་རྟོགས་དང་༔ ཡང་དག་ཅི་བཞིན་ཉིད་དུ་མ་རྟོགས་པས༔ གྲུབ་མཐའི་འདོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བྱུང་༔ དེ་ཡང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་པས༔ མ་རྟོགས་རང་ངོ་རང་གི་མ་ཤེས་པས༔ ཁམས་གསུམ་རྒྱུད་དྲུག་འཁྱམས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་སྤྱོད༔ དེ་ཡང་རང་སེམས་འདི་ཉིད་མ་རྟོགས་སྐྱོན༔ ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་ལོག་པར་རྟོག་པ་སྟེ༔རྟག་ཆད་མཐའ་ལ་ལྟུང་བས་ཕྱིན་ཅི་ལོག༔ དེ་ཡང་རང་སེམས་འདི་ཉིད་མ་རྟོགས་སྐྱོན༔ ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ཕྱོགས་ཙམ་བདག་མེད་པར༔ རྟོགས་པར་འདོད་ཀྱང་ཅི་བཞིན་ཉིད་མ་རྟོགས༔ གཞན་ཡང་རང་རང་གཞུང་དང་གྲུབ་མཐའ་ཡི༔ འདོད་པས་བཅིངས་པས་འོད་གསལ་མ་མཐོང་བསྒྲིབས༔ ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་གཟུང་འཛིན་ཞེན་པས་བསྒྲིབས༔ དབུ་མ་བདེན་གཉིས་མཐའ་ལ་ཞེན་པས་བསྒྲིབས༔ ཀྲི་ཡོག་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐའ་ལ་ཞེན་པས་བསྒྲིབས༔ མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་དབྱིངས་རིག་ཞེན་པས་བསྒྲིབས༔གཉིས་མེད་དོན་ལ་གཉིས་སུ་ཕྱེས་བས་གོལ༔ གཉིས་མེད་གཅིག་ཏུ་མ་གྱུར་སངས་མི་རྒྱ༔ ཐམས་ཅད་རང་སེམས་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ལ༔ སྤང་བླང་འདོར་ལེན་ཐེག་པས་འཁོར་བར་འཁྱམས༔ རང་རིག་སྐུ་གསུམ་རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ལ༔ འདི་མིན་ཐག་རིང་གཞན་དུ་བགྲོད་ཐབས་ཀྱིས༔ ས་ལམ་རྩི་བའི་རྨོངས་པ་དོན་ལ་གཡེལ༔སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་བློ་ལས་འདས་པ་ལ༔ དམིགས་གཏད་མཚན་མའི་སྒོམ་བཟླས་བྱེད་པས་འཁྲུལ༔ དེ་ཕྱིར་བྱས་ཆོས་བྱ་བྲེལ་ཀུན་བསྐྱུར་ལ༔ འདི་ལྟར་རིག་པ་ཅེར་མཐོང་རང་གྲོལ་དུ༔ བསྟན་པས་ཆོས་ཀུན་རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་རྟོགས༔ དེ་ཕྱིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་ཀུན་ཀྱང་རྫོགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ཨེ་མ་ཧོ༔ སེམས་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་རིག་ཏུར་ཏུར་པོ༔ ཡོད་ནི་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ༔ བྱུང་ནི་འཁོར་འདས་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་བྱུང་༔ འདོད་ནི་ཐེག་པ་བཅུ་གཉིས་ལྟར་དུ་འདོད༔ མིང་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སོ་སོར་བཏགས༔ ལ་ལ་དག་གིས་སེམས་ད་སེམས་ཉིད་ཟེར༔ མུ་སྟེགས་ལ་ལས་བདག་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས༔ ཉན་ཐོས་པས་ནི་གང་ཟག་བདག་མེད་ཟེར༔ སེམས་ཙམ་པས་ནི་སེམས་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས༔ ལ་ལས་དབུ་མ་ཞེས་པའི་མིང་དུ་བཏགས༔ ལ་ལས་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཟེར༔ ལ་ལས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་མིང་དུ་བཏགས༔ ལ་ལས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མིང་དུ་བཏགས༔ ལ་ལས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་མིང་དུ་བཏགས༔ ལ་ལས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས༔ ལ་ལས་ཀུན་གཞི་ཞེས་པའི་མིང་དུ་བཏགས༔ལ་ལས་ཐ་མལ་ཤེས་པ་མིང་དུ་བཏགས༔ འདི་ཉིད་མངོན་སུམ་མཛུབ་ཚུགས་ངོ་སྤྲད་ན༔ འདས་པའི་རྟོག་པ་རྗེས་མེད་ཡལ་བའི་རྟིང་༔ མ་འོངས་རྟོག་པ་མ་སྐྱེས་སོ་མ་ལ༔ ད་ལྟར་བཟོ་མེད་རང་ལུགས་གནས་པའི་དུས༔ ཐ་མལ་དུས་ཀྱི་ཤེས་པ་འདི་ཀ་ལ༔ རང་གི་རང་ལ་ཅེར་གྱིས་བལྟས་པའི་ཚེ༔ བལྟས་པས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའི་སལ་ལེ་བ༔ རིག་པ་མངོན་སུམ་རྗེན་པ་ཧྲིག་གེ་བ༔ ཅི་ཡང་གྲུབ་པ་མེད་པས་སྟོང་སང་ངེ་༔ གསལ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པས་ཡེ་རེ་བ༔ རྟག་པ་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་གྲུབ་པ་མེད༔ ཆད་པ་མ་ཡིན་སལ་ལེ་ཧྲིག་གེ་བ༔ གཅིག་ཏུ་མ་ཡིན་དུ་མ་རིག་ཅིང་གསལ༔དུ་མ་མ་གྲུབ་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ངང་༔ གཞན་ན་མེད་དེ་རང་རིག་འདི་ཉིད་དོ༔དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་དོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དེ༔ འདི་ལ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་ཚང་༔ ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ སྟོང་པའི་རང་གདངས་གསལ་བ་ལོངས་སྐུ་ཡིན༔ འགག་མེད་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ གསུམ་ཀ་གཅིག་ཏུ་ཚང་བ་ངོ་བོ་ཉིད༔ འདི་ཉིད་མཛུབ་ཚུགས་བཙན་ཐབས་ངོ་སྤྲད་ན༔ ད་ལྟ་རང་གི་ཤེས་པ་འདི་ཀ་ཡིན༔ མ་བཅོས་རང་གསལ་འདི་ཀ་ཡིན་པ་ལ༔ སེམས་ཉིད་མ་རྟོགས་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར༔ འདི་ལ་བསྒོམ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ༔ བསྒོམ་པས་མ་བྱུང་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར༔ རིག་པ་མངོན་སུམ་འདི་ཀ་ཡིན་པ་ལ༔ རང་སེམས་མ་རྙེད་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར༔ གསལ་རིག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་འདི་ཀ་ལ༔ སེམས་ངོ་མ་མཐོང་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར༔ ཡིད་ཀྱི་བསམ་མཁན་ཁོ་རང་ཡིན་པ་ལ༔ བཙལ་བས་མ་རྙེད་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར༔ འདི་ལ་བྱ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ༔ བྱས་པས་མ་བྱུང་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར༔ མ་བཅོས་རང་གསལ་བཞག་པས་ཆོག་པ་ལ༔ གནས་སུ་མ་བཏུབ་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར༔ བྱར་མེད་ཅོག་གེ་བཞག་པས་ཆོག་པ་ལ༔ དེ་ལ་མ་ནུས་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར༔ གསལ་རིག་སྟོང་གསུམ་དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ལ༔ བསྒྲུབས་པས་མ་གྲུབ་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར༔ རྒྱུ་རྐྱེན་མེད་པ་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ལ༔ རྩོལ་བས་མ་ནུས་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར༔ རྟོག་པ་ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་ཡིན་པ་ལ༔ གཉེན་པོས་མ་ཐུབ་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར༔ ད་ལྟའི་ཤེས་པ་འདི་ཀ་ཡིན་པ་ལ༔ འདི་ལ་མི་ཤེས་བྱ་བ་ཅི་ལ་ཟེར༔ སེམས་ཉིད་སྟོང་པ་གཞི་མེད་ཡིན་པར་ངེས༔ རང་སེམས་དངོས་མེད་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་འདྲ༔ འདྲ་འམ་མི་འདྲ་རང་གི་སེམས་ལ་ལྟོས༔ སྟོང་པ་ཕྱང་ཆད་ཆད་ལྟ་མ་ཡིན་པར༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཡེ་ནས་གསལ་བར་ངེས༔ རང་བྱུང་རང་གསལ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་འདྲ༔ འདྲ་འམ་མི་འདྲ་རང་གི་སེམས་ལ་ལྟོས༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ངེས༔ རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ཆུ་རྒྱུན་འདྲ༔ འདྲ་འམ་མི་འདྲ་རང་གི་སེམས་ལ་ལྟོས༔ རྣམ་རྟོག་འགྱུ་དྲན་ངོས་བཟུང་མེད་པར་ངེས༔ འགྱུ་བ་དངོས་མེད་བར་སྣང་སེར་བུ་འདྲ༔ འདྲ་འམ་མི་འདྲ་རང་གི་སེམས་ལ་ལྟོས༔ ཅི་སྣང་ཐམས་ཅད་རང་སྣང་ཡིན་པར་ངེས༔ སྣང་བ་རང་སྣང་མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་འདྲ༔ འདྲ་འམ་མི་འདྲ་རང་གི་སེམས་ལ་ལྟོས༔ མཚན་མ་ཐམས་ཅད་རང་སར་གྲོལ་བར་ངེས༔ རང་བྱུང་རང་གྲོལ་བར་སྣང་སྤྲིན་དང་འདྲ༔འདྲ་འམ་མི་འདྲ་རང་གི་སེམས་ལ་ལྟོས༔ སེམས་ལས་མ་གཏོགས་གཞན་ན་ཆོས་མེད་པས༔ ལྟ་བས་བལྟ་རྒྱུ་གཞན་ན་ཆོས་མེད་དོ༔སེམས་ལས་མ་གཏོགས་གཞན་ན་ཆོས་མེད་པས༔ སྒོམ་པས་བསྒོམ་རྒྱུ་གཞན་ན་ཆོས་མེད་དོ༔ སེམས་ལས་མ་གཏོགས་གཞན་ན་ཆོས་མེད་པས༔ སྤྱོད་པ་སྤྱོད་རྒྱུ་གཞན་ན་ཆོས་མེད་དོ༔ སེམས་ལས་མ་གཏོགས་གཞན་ན་ཆོས་མེད་པས༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་རྒྱུ་གཞན་ན་ཆོས་མེད་དོ༔ སེམས་ལས་མ་གཏོགས་གཞན་ན་ཆོས་མེད་པས༔ འབྲས་བུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གཞན་ན་ཆོས་མེད་དོ༔ ཡང་ལྟོས་ཡང་ལྟོས་རང་གི་སེམས་ལ་ལྟོས༔ ཕྱི་རོལ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཕར་བལྟས་པས༔ སེམས་འདི་འཕྲོ་བས་འཕྲོ་ས་མི་གདའ་ན༔ ནང་དུ་རང་གི་སེམས་ལ་ཚུར་བལྟས་པས༔ རྟོག་པ་འཕྲོ་བའི་འཕྲོ་མཁན་མི་གདའ་ན༔ རང་སེམས་འཕྲོ་འཕྲོ་མེད་པའི་སལ་ལེ་བ༔ རང་རིག་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ སྤྲིན་མེད་དྭངས་པའི་མཁའ་ལ་ཉི་ཤར་འདྲ༔ རྣམ་རྟོག་མི་མངའ་ཅིར་ཡང་སལ་ལེར་མཁྱེན༔ འདི་དོན་རྟོགས་དང་མ་རྟོགས་ཁྱད་པར་ཆེ༔ གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་རང་བྱུང་འོད་གསལ་འདི༔ ཕ་མ་མེད་པའི་རིག་པའི་ཁྱེའུ་ཆུང་མཚར༔ སུས་ཀྱང་མ་བྱས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་མཚར༔ སྐྱེ་མ་མྱོང་ཞིང་འཆི་རྒྱུ་མེད་པ་མཚར༔ མངོན་སུམ་གསལ་ཡང་མཐོང་མཁན་མེད་པ་འཚར༔ འཁོར་བ་འཁྱམས་ཀྱང་ངན་དུ་མི་འགྲོ་མཚར༔ སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཀྱང་བཟང་དུ་མི་འགྲོ་མཚར༔ ཀུན་ལ་ཡོད་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས་པ་མཚར༔ འདི་བཞག་འབྲས་བུ་གཞན་ཞིག་རེ་བ་མཚར༔རང་ལ་ཡོད་ཀྱང་གཞན་དུ་བཙལ་བ་མཚར༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ད་ལྟའི་རིག་པ་དངོས་མེད་གསལ་བ་འདི༔ འདི་ཀ་ལྟ་བ་ཀུན་གྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན༔ དམིགས་མེད་ཁྱབ་གདལ་བློ་དང་བྲལ་བ་འདི༔ འདི་ཀ་སྒོམ་པ་ཀུན་གྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན༔ མ་བཅོས་འཛིན་མེད་ལྷུག་པར་འཇོག་པ་འདི༔ འདི་ཀ་སྤྱོད་པ་ཀུན་གྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན༔ མ་བཙལ་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་འདི༔ འདི་ཀ་འབྲས་བུ་ཀུན་གྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན༔ ནོར་བ་མེད་པས་ཐིག་ཆེན་བཞི་བསྟན་པ༔ ལྟ་བ་ནོར་ས་མེད་པའི་ཐིག་ཆེན་ནི༔ ད་ལྟའི་རིག་པ་སལ་ལེ་འདི་ཡིན་པས༔ གསལ་ལ་མི་ནོར་བས་ན་ཐིག་ཅེས་བྱ༔ སྒོམ་པ་ནོར་ས་མེད་པའི་ཐིག་ཆེན་ནི༔ ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སལ་ལེ་འདི་ཡིན་པས༔ གསལ་ལ་མི་ནོར་བས་ན་ཐིག་ཅེས་བྱ༔ སྤྱོད་པ་ནོར་ས་མེད་པའི་ཐིག་ཆེན་ནི༔ ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སལ་ལེ་འདི་ཡིན་པས༔ གསལ་ལ་མི་ནོར་བས་ན་ཐིག་ཅེས་བྱ༔ འབྲས་བུ་ནོར་ས་མེད་པའི་ཐིག་ཆེན་ནི༔ ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སལ་ལེ་འདི་ཡིན་པས༔ གསལ་ལ་མི་ནོར་བས་ན་ཐིག་ཅེས་བྱ༔ མི་འགྱུར་བ་ཡི་གཟེར་ཆེན་བཞི་བསྟན་པ༔ ལྟ་བ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་གཟེར་ཆེན་ནི༔ ད་ལྟའི་ཤེས་རིག་སལ་ལེ་འདི་ཀ་ཡིན༔ དུས་གསུམ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ན་གཟེར་ཞེས་བྱ༔ སྒོམ་པ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་གཟེར་ཆེན་ནི༔ ད་ལྟའི་ཤེས་རིག་སལ་ལེ་འདི་ཀ་ཡིན༔ དུས་གསུམ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ན་གཟེར་ཞེས་བྱ༔ སྤྱོད་པ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་གཟེར་ཆེན་ནི༔ ད་ལྟའི་ཤེས་རིག་སལ་ལེ་འདི་ཀ་ཡིན༔ དུས་གསུམ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ན་གཟེར་ཞེས་བྱ༔ འབྲས་བུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་གཟེར་ཆེན་ནི༔ ད་ལྟའི་ཤེས་རིག་སལ་ལེ་འདི་ཀ་ཡིན༔ དུས་གསུམ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ན་གཟེར་ཞེས་བྱ༔དུས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པའི་མན་ངག་ནི༔ སྔར་རྗེས་མི་བཅད་འདས་པའི་འདུ་ཤེས་དོར༔ ཕྱི་མདུན་མི་བསུ་ཡིད་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་བཅད༔ ད་ལྟ་འཛིན་མེད་ནམ་མཁའི་ངང་ལ་བཞག༔ སྒོམ་དུ་མེད་དེ་ཅིར་ཡང་མི་སྒོམ་ཞིང་༔ ཡེངས་སུ་མེད་དེ་ཡེངས་མེད་དྲན་པ་བརྟེན༔ སྒོམ་མེད་ཡེངས་མེད་ངང་ལ་གྱེར་གྱིས་ལྟོས༔ རང་རིག་ཤེས་པ་རང་གསལ་ལྷང་ངེ་བ༔ ཤར་བ་དེ་ཀ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་བྱ༔ བསྒོམ་དུ་མེད་དེ་ཤེས་བྱའི་ཡུལ་ལས་འདས༔ ཡེངས་སུ་མེད་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གསལ༔ སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་གསལ་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ སངས་རྒྱས་ལམ་གྱིས་མི་བསྒྲུབ་མངོན་གྱུར་པས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དུས་འདིར་མཐོང་བ་ཡིན༔ མཐར་ཐུག་ཟད་སར་སྐྱོལ་བའི་གདམས་པ་ནི༔ ལྟ་བ་མི་མཐུན་རྒྱ་ཆེར་གྲངས་མང་ཡང་༔ རང་རིག་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ལ༔ འདི་ལ་བལྟ་བྱ་ལྟ་བྱེད་གཉིས་སུ་མེད༔ ལྟ་བ་མ་བལྟ་ལྟ་མཁན་མཁན་པོ་ཚོལ༔ ལྟ་མཁན་ཁོ་རང་བཙལ་བས་མ་རྙེད་ན༔ དེ་ཚེ་ལྟ་བ་ཟད་སར་སྐྱོལ་བ་ཡིན༔ ལྟ་བའི་ཕུག་ཀྱང་དེ་ཀ་རང་ལ་ཐུག༔ ལྟ་བས་བལྟ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ༔ ཡེ་མེད་སྟོང་པ་ཕྱལ་བར་མ་སོང་བར༔ ད་ལྟའི་རང་རིག་ཤེས་པ་སལ་ལེ་བ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བ་དེ་ཀ་ཡིན༔ རྟོགས་དང་མ་རྟོགས་དེ་ལ་གཉིས་སུ་མེད༔ སྒོམ་པ་མི་མཐུན་རྒྱ་ཆེན་གྲངས་མང་ཡང་༔ རང་རིག་ཐ་མལ་ཤེས་པ་ཟང་ཐལ་ལ༔ བསྒོམ་བྱ་དང་ནི་སྒོམ་བྱེད་གཉིས་སུ་མེད༔ སྒོམ་པས་མ་སྒོམས་སྒོམ་པའི་མཁན་པོ་ཚོལ༔ སྒོམ་པའི་མཁན་པོ་བཙལ་བས་མ་རྙེད་ན༔ དེ་ཚེ་སྒོམ་པ་ཟད་སར་སྐྱོལ་བ་ཡིན༔ སྒོམ་པའི་ཕུག་ཀྱང་དེ་ཀ་རང་ལ་ཐུག༔ བསྒོམ་པར་བྱ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ༔ བྱིང་རྨུགས་འཐིབ་རྒོད་དབང་དུ་མ་སོང་བར༔ ད་ལྟ་མ་བཅོས་ཤེས་པ་སལ་ལེ་བ༔ མ་བཅོས་མཉམ་པར་བཞག་པ་བསམ་གཏན་ཡིན༔ གནས་དང་མི་གནས་དེ་ལ་གཉིས་སུ་མེད༔ སྤྱོད་པ་མི་མཐུན་རྒྱ་ཆེན་གྲངས་མང་ཡང་༔ རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ལ༔ སྤྱད་བྱ་དང་ནི་སྤྱོད་བྱེད་གཉིས་སུ་མེད༔ སྤྱོད་པ་མ་སྤྱོད་སྤྱོད་མཁན་དེ་ཉིད་ཚོལ༔ སྤྱོད་མཁན་དེ་ཉིད་བཙལ་བས་མ་རྙེད་ན༔ དེ་ཚེ་སྤྱོད་པ་ཟད་སར་སྐྱོལ་བ་ཡིན༔ སྤྱོད་པའི་ཕུག་ཀྱང་དེ་ཀ་རང་ལ་ཐུག༔ སྤྱོད་པར་བྱ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ༔ བག་ཆགས་འཁྲུལ་བའི་དབང་དུ་མ་སོང་བར༔ ད་ལྟའི་ཤེས་པ་མ་བཅོས་རང་གསལ་ལ༔ བཅོས་བསླད་བླང་དོར་གང་ཡང་མ་བྱེད་པར༔ དེ་ཀ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྤྱོད་པ་ཡིན༔དག་དང་མ་དག་དེ་ལ་གཉིས་སུ་མེད༔ འབྲས་བུ་མི་མཐུན་རྒྱ་ཆེ་གྲངས་མང་ཡང་༔རང་རིག་སེམས་ཉིད་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ལ༔ བསྒྲུབ་བྱ་དང་ནི་སྒྲུབ་བྱེད་གཉིས་སུ་མེད༔ འབྲས་བུ་མ་སྒྲུབས་སྒྲུབ་མཁན་དེ་ཉིད་ཚོལ༔ སྒྲུབ་མཁན་དེ་ཉིད་བཙལ་བས་མ་རྙེད་ན༔ དེ་ཚེ་འབྲས་བུ་ཟད་སར་སྐྱོལ་བ་ཡིན༔ འབྲས་བུའི་ཕུག་ཀྱང་དེ་ཀ་རང་ལ་ཐུག༔ འབྲས་བུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ༔ སྤང་བླང་རེ་དོགས་དབང་དུ་མ་སོང་བར༔ ད་ལྟའི་ཤེས་རིག་རང་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ལ༔ མངོན་གྱུར་སྐུ་གསུམ་རང་གསལ་རྟོགས་པ་ཉིད༔ ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་འབྲས་བུ་དེ་ཉིད་དོ༔ རྟག་ཆད་མཐའ་བརྒྱད་བྲལ་བའི་རིག་པ་འདི༔ གང་གི་མཐའ་མ་ལྷུང་བས་དབུ་མ་ཟེར༔ དྲན་རིག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་རིག་པ་ཟེར༔ སྟོང་པ་རིག་པའི་སྙིང་པོ་ཅན་ཡིན་པས༔ དེ་ཕྱིར་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་མིང་དུ་བཏགས༔ འདི་དོན་ཤེས་ན་ཤེས་བྱ་ཀུན་གྱི་རབ༔དེ་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཟེར༔ བློ་འདས་མཐའ་དང་ཡེ་ནས་བྲལ་བའི་ཕྱིར༔དེ་ཕྱིར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མིང་དུ་བཏགས༔ དེ་ཉིད་རྟོགས་དང་མ་རྟོགས་ཁྱད་པར་ལས༔འཁོར་འདས་བདེ་སྡུག་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པས༔ དེ་ཕྱིར་ཀུན་གཞི་ཞེས་པའི་མིང་དུ་བཏགས༔ བཟོ་མེད་ཐ་མལ་རང་གར་གནས་དུས་ཀྱི༔ ཤེས་པ་སལ་ལེ་ཧྲིག་གེ་འདི་ཀ་ལ༔ ཐ་མལ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱའི་མིང་དུ་བཏགས༔ བཟང་མདོག་སྙན་མིང་མང་པོ་ཅི་བཏགས་ཀྱང་༔ དོན་ལ་ད་ལྟའི་ཤེས་རིག་འདི་ཀ་ལས༔ འདི་མིན་གཞན་ལས་ལྷག་པ་སུས་འདོད་པ༔ གླང་པོ་རྙེད་ཀྱང་རྗེས་ཚོལ་དེ་བཞིན་དུ༔ སྟོང་གསུམ་ཐག་ཏུ་བྲན་ཡང་རྙེད་མི་སྲིད༔ སེམས་ལས་མ་གཏོགས་སངས་རྒྱས་རྙེད་མི་སྲིད༔འདི་དོན་མ་ཤེས་ཕྱི་རོལ་སེམས་བཙལ་ཀྱང་༔ རང་གིས་གཞན་ཚོལ་རང་ཉིད་ཅི་ཕྱིར་རྙེད༔ དཔེར་ན་གླེན་པ་གཅིག་གིས་མི་མང་ཁྲོད༔ ལྟད་མོ་བྱས་པས་རང་ཉིད་སྟོར་ནས་སུ༔ རང་ངོ་མ་ཤེས་གཞན་དུ་ཚོལ་བ་ཡང་༔ རང་གིས་གཞན་ཚོལ་འཁྲུལ་བ་དེ་བཞིན་ནོ༔དངོས་པོ་གཤིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མ་མཐོང་བས༔ སྣང་བ་སེམས་སུ་མ་ཤེས་འཁོར་བར་གོལ༔ རང་སེམས་སངས་རྒྱས་མ་རྟོགས་མྱང་འདས་བསྒྲིབས༔ འཁོར་འདས་གཉིས་ལ་རིག་དང་མ་རིག་གིས༔ སྐད་ཅིག་གཅིག་གི་བར་ལ་བྱེ་བྲག་ཕྱེད༔ རང་གི་སེམས་ལ་གཞན་དུ་མཐོང་བས་འཁྲུལ༔ འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་སྟེ༔འགྲོ་ལ་སེམས་རྒྱུད་གཉིས་སུ་མ་གྲུབ་པས༔ སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་རང་སར་བཞག་པས་གྲོལ༔ འཁྲུལ་བ་དེ་ཉིད་སེམས་སུ་མ་རིག་ན༔ ཆོས་ཉིད་དོན་དེ་ནམ་ཡང་མི་རྟོགས་པས༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་རང་གསལ་རང་ལ་བལྟ༔ སྣང་བ་འདི་དག་དང་པོ་གང་ནས་བྱུང་༔ བར་དུ་གང་ན་གནས་ཤིང་མཐར་གར་འགྲོ༔ བལྟས་པས་དཔེར་ན་རྫིང་གི་བྱ་རོག་གིས༔ རྫིང་ནས་འཕུར་ཀྱང་རྫིང་ལས་ལོགས་ས་མེད༔ དེ་བཞིན་སྣང་བ་སེམས་ལ་འཆར་བའི་ཕྱིར༔ རང་གི་སེམས་ལ་ཤར་ཞིང་སེམས་སུ་གྲོལ༔སེམས་ཉིད་ཀུན་ཤེས་ཀུན་རིག་སྟོང་གསལ་འདི༔ གདོད་ནས་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟར༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་གསལ་བ་རུ༔ གཏན་ལ་ཕེབ་ན་དེ་ཀ་ཆོས་ཉིད་དོ༔ ཡིན་པའི་རྟགས་ནི་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རང་གི་སེམས་སུ་རིག་ཅིང་སེམས་ཉིད་འདི༔ རིག་ཅིང་གསལ་བས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་རྟོགས༔ཆོས་ཉིད་མཚོན་པའི་ནམ་མཁའ་དཔེར་བཞག་ཀྱང་༔ རེ་ཞིག་ཕྱོགས་ཙམ་མཚོན་པའི་བརྡ་ཙམ་སྟེ༔ སེམས་ཉིད་རིག་བཅས་སྟོང་པ་ཅིར་ཡང་གསལ༔ ནམ་མཁའ་རིག་མེད་སྟོང་པ་བེམ་སྟོང་སྟེ༔ དེ་ཕྱིར་སེམས་དོན་ནམ་མཁས་མཚོན་དུ་མེད༔ ཡེངས་སུ་མེད་དེ་དེ་ཀའི་ངང་ལ་ཞོག༔ སྣང་བ་ཀུན་རྫོབ་སྣ་ཚོགས་འདི་དག་ཀྱང་༔ གཅིག་ཀྱང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་འཛིན་པ་བཞིན༔ དེས་ན་སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རང་གི་སེམས་ཉིད་གཅིག་གི་མཐོང་སྣང་ཡིན༔ གང་ཚེ་རང་གི་སེམས་རྒྱུད་འགྱུར་ཙམ་ན༔ ཕྱི་རུ་འགྱུར་བས་དེ་ཡི་མཐོང་སྣང་འབྱུང་༔ དེས་ན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་སྟེ༔ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་སྣང་བར་མཐོང་༔ ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་རྟག་ཆད་གཉིས་སུ་མཐོང་༔ ཐེག་པ་རིམ་དགུ་སོ་སོའི་ལྟ་བ་མཐོང་༔ སྣ་ཚོགས་མཐོང་ཞིང་སྣ་ཚོགས་མི་གཅིག་པ༔ ཐ་དད་བཟུང་བས་སོ་སོའི་ཞེན་པས་འཁྲུལ༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རིག་པས་ན༔ མཐོང་སྣང་ཤར་ཡང་འཛིན་མེད་སངས་རྒྱས་ཡིན༔ སྣང་བ་མ་འཁྲུལ་འཛིན་པས་འཁྲུལ་བ་ཡིན༔ འཛིན་རྟོག་སེམས་སུ་ཤེས་ན་ངང་གིས་གྲོལ༔ ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱིས་སྣང་བ་ཡིན༔སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་བེམ་པོར་སྣང་བའང་སེམས༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རིགས་དྲུག་སྣང་བའང་སེམས༔ མཐོ་རིས་ལྷ་མིའི་བདེ་བ་སྣང་བའང་སེམས༔ ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སྣང་བའང་སེམས༔ མ་རིག་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་སྣང་བའང་སེམས༔རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རིག་པར་སྣང་བའང་སེམས༔ ངན་རྟོག་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་སྣང་བའང་སེམས༔ བཟང་རྟོག་མྱང་འདས་ཞིང་ཁམས་སྣང་བའང་སེམས༔ བདུད་དང་འདྲེ་ཡི་བར་ཆད་སྣང་བའང་སེམས༔ ལྷ་དང་དངོས་གྲུབ་ལེགས་པར་སྣང་བའང་སེམས༔ རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བའང་སེམས༔ མི་རྟོག་རྩེ་གཅིག་བསྒོམ་པར་གནས་པའང་སེམས༔ དངོས་པོ་མཚན་མའི་ཁ་དོག་སྣང་བའང་སེམས༔ མཚན་མ་མེད་ཅིང་སྤྲོས་པ་མེད་པའང་སེམས༔ གཅིག་དང་དུ་མ་གཉིས་མེད་སྣང་བའང་སེམས༔ ཡོད་མེད་གང་དུ་མ་གྲུབ་སྣང་བའང་སེམས༔ སེམས་ལས་མ་གཏོགས་སྣང་བ་གང་ཡང་མེད༔ སེམས་ཉིད་མ་འགགས་སྣང་བ་གང་ཤར་ཡང་༔ ཤར་ཀྱང་མཚོ་ཡི་ཆུ་དང་ཆུ་རླབས་བཞིན༔ གཉིས་སུ་མེད་དེ་སེམས་ཀྱི་ངང་དུ་གྲོལ༔ བཏག་བྱ་མ་འགགས་མིང་འདོགས་ཅིར་བཏགས་ཀྱང་༔ དོན་ལ་སེམས་ཉིད་གཅིག་ལས་ཡོད་མ་ཡིན༔ གཅིག་པུ་དེ་ཡང་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་ཡིན༔ གང་གི་ཕྱོགས་སུའང་མཐོང་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད༔ དངོས་པོར་མ་མཐོང་ཅིར་ཡང་གྲུབ་པ་མེད༔ སྟོང་པར་མ་མཐོང་རིག་ཅིང་གསལ་བའི་མདངས༔ སོ་སོར་མ་མཐོང་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ངང་༔ ད་ལྟ་རང་གི་རིག་པ་གསལ་ཧྲིག་གེ༔ ཡིན་པར་བྱས་ཀྱང་དེ་ཉིད་བྱེད་མི་ཤེས༔རང་བཞིན་མེད་ཀྱང་ཉམས་སུ་མངོན་སུམ་མྱོང༔ འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་མྱོང་ན་ཀུན་གྲོལ་ཏེ༔ དབང་པོ་དག་ལ་རྣོ་རྟུལ་མེད་པར་རྟོགས༔ ཏིལ་དང་འོ་མ་མར་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ཀྱང་༔ མ་བསྲུབས་མ་བཙིར་མར་ཁུ་མི་འབྱུང་ལྟར༔ འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་སྙིང་པོ་དངོས་ཡིན་ཀྱང་༔ ཉམས་སུ་མ་བླངས་སེམས་ཅན་སངས་མི་རྒྱ༔ ཉམས་སུ་བླངས་ན་བ་གླང་རྫི་ཡང་གྲོལ༔ བཤད་མི་ཤེས་ཀྱང་མངོན་སུམ་གཏན་ལ་ཕེབ༔ རང་གི་ཁ་རུ་མྱོང་བའི་བུ་རམ་ལ༔ གཞན་གྱིས་དེ་ཡི་རོ་བཤད་མི་དགོས་བཞིན༔ འདི་ཉིད་མ་རྟོགས་པཎྜི་ཏ་ཡང་འཁྲུལ༔ ཐེག་དགུའི་བཤད་པ་ཤེས་བྱར་མཁས་གྱུར་ཀྱང་༔ མ་མཐོང་རྒྱང་གི་གཏམ་རྒྱུད་བསྙད་པ་བཞིན༔ སངས་རྒྱས་ལ་ནི་སྐད་ཅིག་ཉེར་མ་སོང་༔འདི་ཉིད་རྟོགས་ན་དགེ་སྡིག་རང་སར་གྲོལ༔ འདི་ཉིད་མ་རྟོགས་དགེ་སྡིག་གང་སྤྱད་ཀྱང་༔ མཐོ་རིས་ངན་སོང་འཁོར་བ་ལས་མི་འཕགས༔ རང་སེམས་སྟོངས་གསལ་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་ཙམ་ན༔ དགེ་སྡིག་ཕན་གནོད་གང་ཡང་མ་གྲུབ་བོ༔ བར་སྣང་སྟོང་པར་ཆུ་མི་ཆགས་པ་བཞིན༔ སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དགེ་སྡིག་ཡེ་མ་གྲུབ༔ དེས་ན་རང་རིག་མངོན་སུམ་བཅར་ཕོག་ཏུ༔ ཅེར་མཐོང་རང་གྲོལ་འདི་ཉིད་རབ་ཏུ་ཟབ༔ དེ་ཕྱིར་རང་རིག་འདི་ལ་འདྲིས་པར་གྱིས༔ ཟབ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ རིག་པ་ངོ་སྤྲོད་ཅེར་མཐོང་རང་གྲོལ་འདི༔ མ་འོངས་ཕྱི་རབས་སྙིགས་མའི་སྐལ་ལྡན་དོན༔ རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རང་རིག་ཉམས་མྱོང་ཀུན༔ དགོངས་པ་མདོར་བསྡུས་ཉུང་གསལ་འདི་སྤྱར་རོ༔ ད་ལྟ་མི་སྤེལ་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦ༔ མ་འོངས་ལས་འཕྲོད་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རིག་པ་མངོན་སུམ་ངོ་སྤྲོད་བསྟན་པའི་ཟབ་ཆོས་གཅེར་མཐོང་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཀརྨ་གླིང་པས་སྒམ་པོ་གདར་གྱི་རི་ལྷ་བྲན་གར་བྱེད་པ་འདྲ་བ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ༔

Tuesday, 6 November 2018

ཐུབ་ཆོག་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད།

༄༅། །ཐུབ་ཆོག་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་བཞུགས་སོ། 


༄༅། ན་མོ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ།


དེ་ཡང་མདོ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། འཆག་དང་འདུག་དང་འགྲེང་དང་ཉལ་བ་ན། །མི་གང་ཐུབ་པའི་བཟླ་དྲན་བྱེད་པ། །དེ་ཡི་མདུན་ན་རྟག་ཏུ་སྟོན་པ་བཞུགས། །དེ་ནི་རྒྱ་ཆེན་མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར། ཞེས་དང་། སྐུ་ལུས་དག་ནི་གསེར་གྱི་མདོག་འདྲ་བས། །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་མཛེས། དམིགས་པ་འདི་ལ་གང་གི་སེམས་འཇུག་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་མཉམ་བཞག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བ་ནི། འདི་ལྟ་སྟེ།


སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།

བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག

ལན་གསུམ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག

ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ།


ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་ངང་ནས།

ཨཿ་སྐྱེ་མེད་སྟོང་པ་ཉིད་དང་རྟེན་འབྱུང་གི །

སྣང་བ་འགག་མེད་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་ཚུལ། །

རང་མདུན་ནམ་མཁར་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །

རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་། །


སྟོན་པ་མཚུངས་མེད་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ནི། །

གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན། །

ཆོས་གོས་གསུམ་གསོལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

ཕྱག་གཡས་ས་གནོན་ཕྱག་རྒྱ་ལེགས་བརྐྱངས་ཤིང། །


ཕྱག་གཡོན་མཉམ་བཞག་བདུད་རྩིའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །

གསེར་གྱི་རི་ལྟར་གཟི་བརྗིད་དཔལ་འབར་བ། །

ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་དྲ་བས་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ། །

ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་སོགས། །


འཕགས་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་ཡོངས་བསྐོར་ཞིང་། །

དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ལས། །

རྣམ་གྲོལ་བདེ་བ་མཆོག་གི་དཔལ་སྩོལ་བ། །

སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གསལ།


ཞེས་དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་དམིགས་ཏེ་དེ་ན་དངོས་སུ་བཞུགས་ཡོད་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་ཏུ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྱོགས་དང་དུས་གང་དུ་ཡང་ཉེ་རིང་མི་མངའ་བའི་ཕྱིར། གང་དུ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་བཞུགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མདོ་ལས། གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཡིད་བྱེད་པ། །དེ་ཡི་མདུན་ན་དེ་བཞུགས་ཏེ། །རྟག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་བྱེད་ཅིང་། །ཉེས་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། རྒྱལ་བ་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ཚོགས་བསགས་པ་ཡང་མི་ཟད་པའི་དགེ་རྩ་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕལ་པོ་ཆེ་ལས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ཐོས་མཐོང་མཆོད་པ་བྱས་པས་ཀྱང་། །ཚད་མེད་པ་ཡི་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ཉོན་མོངས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྤང་འགྱུར་དུ། །འདུས་བྱས་འདི་ནང་བར་མ་དོར་ནི་ཟད་མི་འགྱུར། ཞེས་དང་། དེའི་མདུན་དུ་སྨོན་ལམ་ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་ལས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྐྱེན་བཞིན་ཏེ། །འདུན་པའི་རྩེ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །གང་གིས་སྨོན་ལམ་ཅི་བཏབ་པ། །དེ་འདྲའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་རྣམས་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པོ་བསྐྱེད་དེ།


སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་རྩོད་ལྡན་སྙིགས་མའི་ཞིང་། །

བཟུང་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ། །

པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་མཚན་ཐོས་ཕྱིར་མི་ལྡོག། །

སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །


བདག་གཞན་སྒོ་གསུམ་དགེ་ཚོགས་ལོངས་སྤྱོད་བཅས། 

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་དུ་དམིགས་ནས་འབུལ། །

ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་མ་ལུས་པ། །

སྙིང་ནས་འགྱོད་པ་དྲག་པོས་སོ་སོར་བཤགས། །


འཕགས་དང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་དགེ་བ་ནི། །

དུས་གསུམ་བསགས་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །

ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚུལ། །

ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྐོར་དུ་གསོལ། །


ཁྱོད་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

དུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་བཞུགས་མོད་ཀྱི། །

གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་སྐྱེ་འཇིག་ཚུལ་སྟོན་ཀྱང་། །

སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་སྐུ་རྟག་ཏུ་སྣང་བར་མཛོད། །


བདག་གིས་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀྱིས། །

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་སླད་དུ། །

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྟག་ཏུ་ཉེས་བྱེད་ཅིང་། །

ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །


བདག་ཅག་སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ་མགོན་མེད་རྣམས། །

ཐུགས་རྗེས་ལྷག་པར་བཟུང་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས། །

ཞིང་དང་དུས་འདིར་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་གྱི། །

སྣང་བ་ཇི་སྙེད་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཉིད། །


དེ་ཕྱིར་སྐྱབས་མཆོག་མཚུངས་མེད་གཅིག་པུ་རུ། །

ཡིད་ཆེས་དད་པས་སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ན། །

སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་ཆེན་པོ་མ་བསྙེལ་བར། །

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་འཛིན་མཛོད།


ཅེས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་དྲག་པོས་སྟོན་པ་དངོས་སུ་བཞུགས་ཡོད་སྙམ་པའི་སྐུ་ལ་རྩེ་གཅིག་དུ་དམིགས་ཏེ། 

བླ་མ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་ཚལ་ལོ། ། མཆོད་དོ། ། སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། 


ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་ལས་གསུངས་པའི་བཟུང་ནི།

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭ་ཧཱ།

ཞེས་ཅི་རིགས་དང་།


ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭ་ཧཱ།

ཞེས་ཨོཾ་མན་ཆད་ཅི་འགྲུབ་ཏུ་བཟླའོ། འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་སྟོན་པའི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་ཏེ། དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྐུ་ཡི་གསལ་སྣང་ལ་དམིགས་ནས། མཚན་བརྗོད་པ་དང་། བཟུང་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། སྟོན་པའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་པའི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཞིང་།  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ནོན་པར་བསམ་ལ་དེ་ལྟར་ཅི་ནུས་སུ་བརྩོན་པར་བྱའོ། 

ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་མཎྜལ་སོགས་མཆོད་པ་དང་། ཐུབ་སྟོད་ཀྱི་རིགས་དང་། སྙིང་རྗེ་པད་དཀར། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ། སྐྱེས་རབ་སྣ་ཚོགས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་སོགས་མདོ་གང་འདོད་ཅི་ལྟར་ནུས་པར་བཀླག། དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གདབ་པར་བྱའོ། 

སྤྱིར་འགྲོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གི་སྐབས་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ཉིད་མ་བརྗེད་པར་དྲན་པ་དང་། མཚན་མོ་ཡང་སྟོན་པ་དངོས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཡི་འོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཉིན་མོ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་བའི་དུས་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ངང་དུ་གཉིད་ལོག་པར་བྱ། དུས་རྒྱུན་དུ་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ལས་བརྩམ་སྟེ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་རྗེས་སུ་གཞོལ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེའི་དམ་བཅའ་ལྷོད་པ་མེད་པའི་ངང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཞི་ལྷག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཅི་ནུས་སུ་བརྩོན་པས་དལ་འབྱོར་ཐོབ་པ་དོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་ཞིག་གིས་རིམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་མདོ་དུ་མ་ནས་གསུངས་ལ། གོང་དུ་བསྟན་པའི་བཟུངས་འདི་ལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཞིང། གཟུངས་འདི་རྙེད་པའི་མཐུས་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཤིང་། སྤྱན་རས་གཟིགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་མཆོག་རུ་གྱུར་པ་དང་། གཟུངས་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚེགས་མེད་པར་འཐོབ་ཅིང་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བ་དང་། སྔགས་བསྒྲུབ་པ་ན་བགེགས་མ་མཆིས་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ལས་གསུངས་ཤིང་། བཀའ་གཞན་ལས་ཀྱང་གཟུངས་འདི་ལན་གཅིག་བཟླས་པས་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཁྲིའི་བར་དུ་བྱས་པའི་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་ཞིང། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྙིང་པོ་དམ་པ་ཉིད་དུ་གསུངས་སོ། 

དད་པ་བསྐྱེད་པ་དང་ཞི་ལྷག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཇི་ལྟར་བརྩོན་པའི་ཚུལ་ཟུར་དུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་བསླབ་གསུམ་ནོར་བུའི་མཛོད་མངའ་དབོན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་ཏེ་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་བ་ཡིད་ལ་འཇགས་པའི་སྟེང་དུ་ཉེ་ཆར་ཡང་དབོན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཇིགས་མེད་པད་མ་བདེ་ཆེན་ལ་སྦྲན་ཏེ། རིན་ཆེན་དང་པོ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་ཀྱི་སྐྱེས་དང་བཅས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་གྱིས་ཞེས་དམ་པ་ཟུང་གི་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སྟོན་པ་མཆོག་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་ཅིང་། དུས་མཐར་ཆོས་སྨྲ་བའི་མིང་ཙམ་འཛིན་པ ཤཱཀྱའི་རྗེས་འཇུག་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས། རྫ་རྡོ་རྗེ་འཕན་ཕྱུག་གི་རི་ཞོལ་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུའི་གླིང་དུ། ཚུལ་འདི་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བྱིན་རླབས་མཚུངས་པ་མེད་པ་མངོན་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག ༎Thursday, 25 October 2018

དོཧཀོཥནཱམམཧཱམུདྲཨུཔདེཤ

།རྒྱ་གར་སྐད་དུ། །དོ་ཧ་ཀོ་ཥ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཨུ་པ་དེ་ཤ། །བོད་སྐད་དུ། །དོ་ཧ་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་མན་ངག །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཇི་ལྟར་དངོས་དང་དངོས་མེད་སྣང་སྟོང་དང་། །རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་གཡོ་དང་མི་གཡོ་བ། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ལས། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ནམ་ཡང་གཡོས་པ་མེད། །ནམ་མཁའ་ནམ་མཁའ་ཞེས་ནི་རབ་བརྗོད་ཀྱང་། །ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཅིར་ཡང་གྲུབ་པ་མེད། །ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མིན་མེད་མིན་དང་། །དེ་ལས་གཞན་དུ་མཚོན་པའི་ཡུལ་ལས་འདས། །དེ་ལྟར་མཁའ་དང་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ། །ཐ་དད་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཐ་དད་མིང་ནི་བློ་བུར་བཏགས་པ་ཙམ། །དེ་ལ་དོན་མེད་བརྫུན་གྱི་ཚིག་ཏུ་ཟད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཡིན་ཏེ། །སེམས་ལས་མ་གཏོགས་ཆོས་གཞན་རྡུལ་ཙམ་མེད། །གང་གིས་གདོད་ནས་སེམས་མེད་རྟོགས་པ་ཡིས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་དམ་པ་རྙེད། །ཆོས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་ཡོངས་སུ་བཏགས། །དེ་ཡང་ལོག་པའི་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། །གདོད་ནས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡིས་དེ་ཉིད་བསྟན་དུ་ཡོད་མིན་ཏེ། །བརྗོད་དུ་མེད་པ་སུས་ཀྱང་གོ་བ་མེད། །གལ་ཏེ་བདག་པོ་ཡོད་ན་ནོར་ཡོད་དེ། །ཡེ་ནས་བདག་མེད་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །སེམས་ཡོད་གྱུར་ན་ཆོས་ཀུན་ཡོད་རིགས་ཏེ། །སེམས་མེད་པ་ལ་ཆོས་ཤིག་སུ་ཡིས་རྟོགས། །སེམས་དང་ཆོས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ནི། །བཙལ་ན་མི་རྙེད་འཚོལ་མཁན་གང་ནའང་མེད། །མེད་པ་དུས་གསུམ་མ་སྐྱེས་མ་འགགས་པ། །དེ་ཉིད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ནི། །རང་བཞིན་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་གནས་ལུགས་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །འདུ་བྱེད་ལས་ཀུན་ཡེ་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །བཏགས་པའི་ཆོས་ཀུན་རི་བོང་རྭ་དང་མཚུངས། 
༈ །ཀྱེ་ཧོ། ཉི་མ་སྤྲིན་བྲལ་འོད་ཟེར་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱང་། །མིག་མེད་རྣམས་ལ་མུན་པ་ཉིད་དུ་སྣང་། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་གྱུར་ཀྱང་། །རྨོངས་པ་དག་ལ་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་རིང་། །འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་མེད་མ་རྟོགས་པས། །བཏགས་པའི་སེམས་ཀྱིས་སེམས་ཉིད་རབ་ཏུ་བཅིངས། །ཇི་ལྟར་གདོན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྨྱོན་པ་དག །དབང་མེད་དོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་བྱེད་པ་ལྟར། །དངོས་འཛིན་རྣམ་རྟོག་གདོན་གྱིས་ཟིན་པ་ཡིས། །ཀྱེ་མ་དོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་བྱེད། ཁ་ཅིག་བློ་ཡི་དབྱེ་བས་རྨོངས་རྣམས་བཅིངས། །བདག་པོ་ཁྱིམ་དུ་བཞག་ནས་གཞན་དུ་ཚོལ། ཁ་ཅིག་གཟུགས་བརྙན་དག་ལ་དོན་དུ་འཛིན། ཁ་ཅིག་རྩ་བ་བོར་ནས་ལོ་འདབ་འབྲེག །ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་བསླུས་པ་མ་ཚོར་རོ། 
༈ །ཀྱེ་ཧོ། བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ཉིད་མ་རིག་ཀྱང་། །དེ་ཉིད་རང་ལ་གཡོ་མེད་ང་ཡིས་རྟོགས། །ང་ཡིས་ཐོག་མཐའ་མེད་པར་ཤེས་གྱུར་པས། །ང་ཡིས་ང་མཐོང་ང་ཉིད་གཅིག་པུར་ལུས། །གཅིག་པོ་ཉིད་ལ་བལྟས་པས་གཅིག་མ་མཐོང་། །མཐོང་བྱ་མཐོང་བྱེད་བྲལ་བས་བརྗོད་དུ་མེད། །བརྗོད་དུ་མེད་པ་སུ་ཡིས་གོ་བར་འགྱུར། །གཉུག་མའི་ཡིད་ལ་གང་ཚེ་བྱང་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་རི་ཁྲོད་ང་ཡིས་རྟོག་པ་འཇུག །སེང་གེའི་འོ་མ་སྣོད་ངན་ཕལ་པར་མིན། །ཇི་ལྟར་ནགས་ན་སེང་གེའི་ང་རོ་ཡིས། །རི་དྭགས་ཕྲ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐྲག་གྱུར་ཀྱང་། །སེང་ཕྲུག་རྣམས་ནི་དགའ་བས་རྒྱུག་པ་ལྟར། །གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་འདི་བསྟན་པས། །རྨོངས་པ་ལོག་རྟོག་ཅན་རྣམས་སྐྲག་འགྱུར་ཀྱང་། །སྐལ་ལྡན་རབ་ཏུ་དགའ་བས་སྤུ་ཟིང་བྱེད། 
༈ །ཀྱེ་ཧོ། །མ་ཡེངས་སེམས་ཀྱིས་རང་གིས་རང་ལ་ལྟོས། །རང་གི་དེ་ཉིད་རང་གིས་རྟོགས་གྱུར་ན། །ཡེངས་པའི་སེམས་ཀྱང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་འཆར། །མཚན་མ་རང་གྲོལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ངང་། །རྨི་ལམ་དག་གི་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །སད་པའི་དུས་ན་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར། །རེ་དང་དོགས་པའི་བསམ་པ་ཀུན་སྤངས་ནས། །དགག་དང་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་སུ་ཞིག་བྱེད། །འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །ང་ཉིད་མཐོང་བས་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར། །རེ་དང་དོག་པའི་བློ་ནི་ཟད་གྱུར་པས། །སྤང་དང་བླང་བའི་འབད་རྩོལ་ཅི་བྱར་ཡོད། །སྣང་གྲགས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་དང་། །གཟུགས་བརྙན་དང་མཚུངས་དངོས་པོའ་མཚན་མ་མེད། །སྒྱུ་མར་སྣང་མཁན་སེམས་ཉིད་ནམ་མཁའ་སྟེ། །མཐའ་བྲལ་དབུས་མེད་སུས་ཀྱང་ཤེས་མི་འགྱུར། །གངྒཱ་ལ་སོགས་ཆུ་ཀླུང་སྣ་ཚོགས་པ། །བ་ཚྭ་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ལྟར། །བརྟགས་པའི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སྣ་ཚོགས་དག །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་ཤེས་པར་བྱོས། །གང་ཞིག་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་ཡོངས་བཙལ་ཡང་། །མཐའ་དང་དབུས་མེད་མཐོང་བ་ཡོངས་སུ་འགགས། །དེ་བཞིན་སེམས་དང་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་བཙལ་བས། །སྙིང་པོ་རྡུལ་ཙམ་ཡོད་པར་མ་གྱུར་ཏེ། །ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའི་སེམས་ཀྱང་མི་དམིགས་པ། །ཅི་ཡང་མ་མཐོང་བ་དེ་དེ་མཐོང་ཡིན། །ཇི་ལྟར་གཟིངས་ལས་འཕུར་བའི་བྱ་རོག་ནི། །ཕྱོགས་རྣམས་བསྐོར་ཞིང་སླར་ཡང་དེ་རུ་འབབ། །འདོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་རྗེས་སྤྱོད་ཀྱང་། །དང་པོའ་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་ཉིད་དུ་འབབ། །རྐྱེན་གྱིས་མི་འགུལ་རེ་བའི་ཡིད་ཆད་པ། །དོགས་པའི་ལྐུགས་པ་གཞིག་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །རྩ་བ་ཆོད་པའི་སེམས་ཉིད་ནམ་མཁའ་འདྲ། 
༈ །ཀྱེ་ཧོ། །བསྒོམ་དུ་མེད་པས་ཡིད་ལ་མི་བྱ་སྟེ། །ཐ་མལ་ཤེས་པ་རང་ལུགས་གཉུག་མ་ལ། །བཅོས་པའི་དམིགས་པ་དག་གིས་མི་བསླད་དོ། །རང་བཞིན་དག་པའི་སེམས་ལ་བཅོས་མི་དགོས། །མ་གཟུང་མ་གཏང་རང་ག་ཉིད་དུ་ཞོགས། །གལ་ཏེ་མ་རྟོགས་བློ་ལ་བསྒོམ་རྒྱུ་མེད། །རྟོགས་པ་ཅན་ལ་བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་མེད། །ཇི་ལྟར་ནམ་མཁས་ནམ་མཁའ་དམིགས་སུ་མེད། །དེ་ལྟར་སྟོང་པས་སྟོང་པ་བསྒོམ་དུ་མེད། །གཉིས་མེད་ཤེས་པ་ཆུ་དང་འོ་མ་ལྟར། །སྣ་ཚོགས་རོ་གཅིག་བདེ་ཆེན་རྒྱུན་ཆད་མེད། །འདི་ལྟར་དུས་གསུམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡིད་བྱེར་མེད་།།།་སིང་མ་བྲལ་།།།་གཉུག་མའི་ངང་། །དེ་ཉིད་སྐྱོང་ལ་སྒོམ་ཞེས་ཐ་སྙད་བཏགས། །རླུང་ནི་མ་བཟུང་ཡིད་ནི་མ་བཅིངས་པས། །མ་བཅོས་ཤེས་པ་བུ་ཆུང་ལྟ་བུར་ཞོག །དྲན་རྟོག་བྱུང་ན་དེ་ཉིད་རང་ལ་ལྟོས། །ཆུ་དང་རླབས་གཉིས་ཐ་དད་མ་རྟོག་ཅིག །ཡིད་ལ་མི་ཕྱེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ། །བསྒོམ་རྒྱུ་རྡུལ་ཙམ་མེད་པས་མི་བསྒོམ་སྟེ། །སྒོམ་མེད་དོན་ལ་འབྲལ་མེད་སྒོམ་པའི་མཆོག །གཉིས་མེད་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་རོ། །ཇི་ལྟར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་རོ་གཅིག་ལྟར། །ཇི་བཞིན་ངང་དུ་དེ་བཞིན་གནས་པའི་ཚེ། །དམིགས་འཛིན་ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར། 
༈ །ཀྱེ་ཧོ། །གཉིས་མེད་གཉུག་མའི་རང་བཞིན་གང་དེ་ལ། །སྤང་དང་བླང་བའི་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ངས་ནི་ཆོས་ཀུན་མ་བཟུང་མ་བཏང་བས། །བུ་ཁྱོད་འདི་གྱིས་བྱ་བ་མི་སྨྲའོ། །ཇི་ལྟར་ནོར་བུ་དེ་དངོས་མེད་པ་ལྟར། །རྣལ་འབྱོར་ཤེས་པ་དེ་ནི་ངེས་མེད་ལྟར། །འདུ་བྱེད་སྣ་ཚོགས་ཅལ་ཅོལ་གང་སྨྲས་ཀྱང་། །རྣལ་འབྱོར་བློ་ནི་གཅིག་ལས་མི་དགའ་འོ། །གཅིག་ཉིད་ན་ནི་གཅིག་ཉིད་ཡོད་མིན་པས། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རྩ་བ་བྲལ་གྱུར་ཏེ། །སྨྱོན་པ་བཞིན་དུ་རྩིས་མེད་ཡན་པ་ལ། །བྱར་མེད་སྤྱོད་པ་བུ་ཆུང་བཞིན་དུ་གནས། །སྲིད་པའི་འདམ་སྐྱེས་པདྨ་བུང་བའི་སེམས། །ཉེས་པ་གང་ལ་གང་གིས་གོས་པ་མེད། །ཟ་ཞིང་འཐུང་ལ་གཉིས་སྤྲོད་བདེ་བ་དང་། །གལ་ཏེ་ལུས་སེམས་རབ་ཏུ་གདུང་འགྱུར་དང་། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གང་ལ་སྤྱོད་གྱུར་པ། །གང་གིས་མ་བཅིངས་མ་གྲོལ་གོས་པ་མེད། །རྟོགས་པའི་ངང་སྤྱོད་རྩིས་མེད་ངང་དེ་ནས། །རྨོངས་པའི་འགྲོ་བ་ཉིད་དག་མངོན་གྱུར་ཚེ། །མི་བཟོད་སྙིང་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་མཆི་མ་འབྱུང་། །བདག་གཞན་འདོག་ནས་ཕན་པ་ཉིད་ལ་འཇུག །དོན་ལ་བརྟགས་ན་དམིགས་པ་གསུམ་བྲལ་བས། །ཡང་དག་མ་ཡིན་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་འདྲ། །ཆགས་ཐོགས་བྲལ་བས་དགའ་ཞིང་སྐྱོན་མེད་པས། །སྒྱུ་མ་མཁས་པས་སྒྱུ་མའི་དོན་བྱེད་མཚུངས། 
༈ །ཀྱེ་ཧོ། །གདོད་ནས་དག་པ་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ལ། །སྤང་དང་ཐོབ་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡང་མེད། །ཡིད་ལ་བྱར་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི། །འབྲས་བུ་གང་དུའང་རེ་བར་མ་བྱེད་ཅིག །རེ་བའི་སེམས་ནི་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་པས། །སྤང་དང་ཐོབ་པའི་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །གལ་ཏེ་གང་གིས་ཐོབ་པའི་དངོས་ཡོད་ན། །དྲན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་བཞིས་ཅི་ཞིག་བྱེད། །ཇི་ལྟར་རི་དྭགས་སྐོམ་པས་གདུངས་པ་ཡིས། །སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་ལ་རབ་ཏུ་རྒྱུག་པ་ལྟར། །རྨོངས་པ་གང་ཞིག་འདོད་པས་རབ་གདུངས་བ། །ཇི་ལྟར་འབད་ཀྱང་སླར་ནི་རིང་བར་འགྱུར། །ཡེ་ནས་མ་སྐྱེས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་པས། །དེ་ལས་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་མིན་ཏེ། །བརྟགས་པའི་ཡིད་ནི་དབྱིངས་སུ་དག་གྱུར་པས། །དེ་ལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ། །ཇི་ལྟར་བྱེ་ཐང་སྐམ་པོའ་སྨིག་རྒྱུ་ནི། །ཆུར་སྣང་ཆུ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལྟར། །བཟོད་ནས་དག་པ་བཏགས་པའི་ཡིད་སྤངས་པ། །དེ་ལ་རྟག་ཆད་གཉིས་སུ་བརྗོད་དུ་མེད། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང་བཞིན་དུ། །སྨོན་ལམ་དབང་གིས་རེ་བ་ཡོངས་སྐོང་བ། །དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་ཀུན་རྫོབ་སྟེ། །དམ་པའི་དོན་ལ་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །དོ་ཧ་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག །དཔལ་རི་ཁྲོད་དབང་ཕྱུག་ཤ་བ་རིའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་བཻ་རོ་ཙ་ནས་རང་འགྱུར་དུ་མཛད་པའོ། །

རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཤ་བ་རིའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག་འདི་ཉིད་རས་ཆུང་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང་འགྲེལ་པ་དང་བསྡུས་དོན་ལ་སོགས་པའང་ཅི་རིགས་པ་མཛད་སྣང་ངོ་།

མཧཱམུདྲཨུཔདེཤ

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཨུ་པ་དེ་ཤ བོད་སྐད་དུ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག  །
དཔལ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  །
དཀའ་བ་སྤྱད་ཅིང་བླ་མ་ལ་གུས་པ། །སྡུག་བསྔལ་བཟོད་ལྡན་བློ་ལྡན་ནྰ་རོ་པ། །
སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱིས་བློ་ལ་འདི་ལྟར་བྱོས།  །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྟན་དུ་མེད་ཀྱིས་ཀྱང་། །
དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་གང་གིས་གང་ལ་བརྟེན། །རང་སེམས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་ལ་བརྟེན་ཡུལ་མེད། །
མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་དུ་གློད་ལ་ཞོག  །བཅིངས་པ་ཀློད་ན་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །
དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་བལྟས་མཐོང་བ་འགག་པར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་སེམས་ཀྱིས་སེམས་ལ་བལྟས་བྱས་ན། །
རྣམ་རྟོག་ཚོགས་འགག་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་འཐོབ།  །དཔེར་ན་ས་རླངས་སྤྲིན་ནི་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་དེངས། །
གར་ཡང་སོང་བ་མེད་ཅིང་གར་ཡང་གནས་པ་མེད། །དེ་བཞིན་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་རྟོག་ཚོགས་ཀྱང་། །
རང་སེམས་མཐོང་བས་རྟོག་པའི་རྦ་རླབས་དྭངས།  །དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ཁ་དོག་དབྱིབས་ལས་འདས། །
དཀར་ནག་དག་གིས་གོས་ཤིང་འགྱུར་བ་མེད། །དེ་བཞིན་རང་སེམས་སྙིང་པོ་ཁ་དོག་དབྱིབས་ལས་འདས། །
དགེ་སྡིག་དཀར་ནག་ཆོས་ཀྱིས་གོས་མི་འགྱུར།  །དཔེར་ན་གསལ་དྭང་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་དེ། །
བསྐལ་པ་སྟོང་གི་མུན་པས་སྒྲིབ་མི་འགྱུར། །དེ་བཞིན་རང་སེམས་སྙིང་པོ་འོད་གསལ་དེ། །
བསྐལ་པའི་འཁོར་བས་སྒྲིབ་པར་མི་ནུས་སོ།  །དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་སྟོང་པར་ཐ་སྙད་རབ་བརྟགས་ཀྱང་། །
ནམ་མཁའ་ལ་ནི་འདི་འདྲར་བརྗོད་དུ་མེད། དེ་བཞིན་རང་སེམས་འོད་གསལ་བརྗོད་གྱུར་ཀྱང་། །
བརྗོད་པས་འདིར་འདྲར་གྲུབ་ཅེས་ཐ་སྙད་གདགས་གཞི་མེད།  །དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གདོད་ནས་ནམ་མཁའ་འདྲ། །
ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་རུ་མ་འདུས་མེད། །ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡོངས་ཐོངས་རྣལ་འབྱོར་དལ་བར་སྡོད། །
ངག་གི་སྨྲ་བརྗོད་མེད་དེ་གྲགས་སྟོང་བྲག་ཆ་འདྲ། །ཡིད་ལ་ཅི་ཡང་མི་བསམ་ལ་བཟླའི་ཆོས་ལ་ལྟོས། །
ལུས་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པ་སྨྱུགས་མའི་སྡོང་པོ་འདྲ། །སེམས་ནི་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟར་བསམ་པའི་ཡུལ་ལས་འདས། །
དེ་ཡི་ངང་ལ་བཏང་བཞག་མེད་པར་གློད་ལ་ཞོག  །སེམས་པ་གཏད་སོ་མེད་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན། །
དེ་ལ་གོམས་ཤིང་འདྲིས་ན་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་འཐོབ།  །སྔགས་སུ་སྨྲ་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དང་། །
འདུལ་བ་མདོ་སྡེ་སྡེ་སྣོད་ལ་སོགས་པ། །རང་རང་གཞུང་དང་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡིས་ན། །
འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཐོང་མི་འགྱུར། །ཞེ་འདོད་བྱུང་བས་འོད་གསལ་མ་མཐོང་བསྒྲིབས། །
རྟོག་པའི་སྲུང་སྡོམ་དམ་ཚིག་དོན་ལས་ཉམས། །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་ཞི་འདོད་ཀུན་དང་བྲལ། །
རང་བྱུང་རང་ཞི་ཆུ་ཡི་པ་ཏྲ་འདྲ། །མི་གནས་མི་དམིགས་དོན་ལས་མི་འདའ་ན། །
དམ་ཚིག་མི་འདའ་མུན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཡིན།  །ཞེ་འདོད་ཀུན་བྲལ་མཐའ་ལ་མི་གནས་ན། །
སྡེ་སྣོད་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་མཐོང་བར་འགྱུར།  །དོན་འདིར་གཞོལ་ན་འཁོར་བའི་བཙོན་ལས་ཐར། །
དོན་འདིར་མཉམ་བཞག་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྲེག །བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་སུ་བཤད་པ་ཡིན། །
དོན་འདིར་མི་མོས་སྐྱེ་བོ་བླུན་པོ་རྣམས། །འཁོར་བའི་ཆུ་བོས་རྟག་ཏུ་ཁྱེར་བར་ཟད། །
ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་བླུན་པོ་སྙིང་རེ་རྗེ། །མི་བཟད་ཐར་འདོད་བླ་མ་མཁས་ལ་བསྟེན། །
བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས་ན་རང་སེམས་གྲོལ་བར་འགྱུར།  །ཀྱེ་ཧོ་འཁོར་བའི་ཆོས་འདི་དོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། །
བྱས་པའི་ཆོས་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པས་དོན་ལྡན་སྙིང་པོ་ལྟོས། །གཟུང་འཛིན་ཀུན་ལས་འདས་ན་ལྟ་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། །
ཡེངས་པ་མེད་ན་བསྒོམ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། །བྱ་བཙལ་མེད་ན་སྤྱོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། །
རེ་དོགས་མེད་ན་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་འགྱུར།  །དམིགས་པའི་ཡུལ་འདས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསལ། །
བགྲོད་པའི་ལམ་མེད་སངས་རྒྱས་ལམ་སྣ་ཟིན། །བསྒོམ་པའི་ཡུལ་མེད་གོམས་ན་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་འཐོབ། །
ཀྱེ་མ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ལ་ལེགས་རྟོགས་དང་། །རྟག་མི་ཐུབ་སྟེ་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་འདྲ། །
རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་དོན་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །དེས་ན་སྐྱོ་བ་སྐྱེད་ལ་འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་ཐོངས། །
འཁོར་ཡུལ་ཆགས་སྡང་འབྲེལ་པ་ཀུན་གཅོད་ནས། །གཅིག་པུར་ནགས་འདབས་རི་ཁྲོད་གནས་པར་བསྒོམ། །
བསྒོམ་དུ་མེད་པའི་ངང་ལ་གནས་པར་གྱིས། །ཐོབ་མེད་ཐོབ་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཐོབ།
།དཔེར་ན་ལྗོན་ཤིང་སྡོང་པོ་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་རྒྱས། །རྩ་བ་གཅིག་བཅད་ཡལ་ག་ཁྲི་འབུམ་སྐམ། །
དེ་བཞིན་སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་བཅད་ན་འཁོར་བའི་ལོ་འདབ་སྐམ།  །དཔེར་ན་སྐལ་སྟོང་བསགས་པའི་མུན་པ་ཡང་། །
སྒྲོན་མེ་གཅིག་གིས་མུན་པའི་ཚོགས་རྣམས་སེལ། །དེ་བཞིན་རང་སེམས་འོད་གསལ་སྐད་ཅིག་གིས། །
བསྐལ་པར་བསགས་པའི་མ་རིག་སྡིག་སྒྲིབ་སེལ།  །ཀྱེ་ཧོ། །བློ་ཡི་ཆོས་ཀྱིས་བློ་འདས་དོན་མི་མཐོང་། །
བྱས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་བྱར་མེད་དོན་མི་རྟོགས། །བློ་འདས་བྱར་མེད་དོན་དེ་ཐོབ་འདོད་ན། །
རང་སེམས་རྩད་ཆོད་རིག་པ་གཅེར་བུར་ཞོག །རྟོག་པ་དྲི་མའི་ཆུ་དེ་དྭངས་སུ་ཆུག །
སྣང་བ་དགག་སྒྲུབ་མི་བྱ་རང་སར་ཞོག །སྤང་ལེན་མེད་པར་སྣང་སྲིད་ཕྱག་རྒྱར་གྲོལ། །
ཀུན་གཞི་སྐྱེ་བ་མེད་པར་བག་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་སྤོང་། །སྙེམ་བྱེད་རྩིས་གདབ་མི་བྱ་སྐྱེ་མེད་སྙིང་པོར་ཞོག །
སྣང་བ་རབ་སྣང་བློ་ཡི་ཆོས་རྣམས་ཟད་དུ་ཆུག །མུ་མཐའ་ཡོངས་གྲོལ་ལྟ་བའི་རྒྱལ་པོ་མཆོག །
མུ་མེད་གཏིང་ཡངས་སྒོམ་པའི་རྒྱལ་པོ་མཆོག །མཐའ་ཆོད་ཕྱོགས་བྲལ་སྤྱོད་པའི་རྒྱལ་པོ་མཆོག །
རེ་མེད་རང་གྲོལ་འབྲས་བུའི་མཆོག་ཡིན་ནོ།  །ལས་ནི་དང་པོ་གཅོང་རོང་ཆུ་དང་འདྲ། །
བར་དུ་ཆུ་བོ་གངྒཱ་དལ་ཞིང་གཡོ། །ཐ་མ་ཆུ་རྣམས་མ་བུ་འཕྲད་པ་འདྲ། །
བློ་དམན་སྐྱེས་བུའི་ངང་ལ་མི་གནས་ན། །རླུང་གི་གནད་བཟུང་རིག་པ་བཅུད་ལ་བོར། །
ལྟ་སྟངས་སེམས་འཛིན་ཡན་ལག་དུ་མ་ཡིས། །རིག་པ་དང་ལ་མི་གནས་བར་དུ་གཅུན།  །
ལས་རྒྱ་བསྟེན་ན་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་འཆར། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བྱིན་རླབས་སྙོམས་པར་འཇུག །
དལ་བར་དབབ་ཅིང་བསྐྱིལ་བཟློག་དྲངས་པ་དང་། །གནས་སུ་བསྐྱལ་དང་ལུས་ལ་ཁྱབ་པར་བྱ། །
དེ་ལ་ཆགས་ཞེན་མེད་ན་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་འཆར།  །ཚེ་རིང་སྐྲ་དཀར་མེད་ཅིང་ཟླ་ལྟར་རྒྱས་པར་འགྱུར། །
བཀྲག་མདངས་གསལ་ལ་སྟོབས་ཀྱང་སེང་གེ་འདྲ། །ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མྱུར་ཐོང་མཆོག་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར།  །
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནད་ཀྱི་མན་ངག་འདི། །འགྲོ་བ་སྐལ་ལྡན་སྙིང་ལ་གནས་པར་ཤོག །
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པའི་དཔལ་ཏཻ་ལོ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་མཁས་ལ་གྲུབ་པའི་ནྰ་རོ་པས་དཀའ་བ་བཅུ་གཉིས་མཛད་པའི་རྟིང་ལ་ཆུ་བོ་གངྒཱའི་འགྲམ་དུ་ཏཻ་ལོ་པས་གསུངས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ་རྫོགས་སོ། ། ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོའ་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། །བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས། །བྱང་ཕུལླ་ཧ་རིར་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྫོགས་སོ། ། དགེའོ། །